Palkka- ja palkkioselvitys

Rapala VMC Oyj:n ylin johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta sekä muusta johtoryhmästä. Joulukuussa 2013 Isabelle De Bardies luopui hallituksen jäsenyydestä johtuen hänen uusista tehtävistään yhtiön ulkopuolella. Vuonna 2012 yksi jäsen poistui johtoryhmästä.

Nykyinen hallitus koostuu kuudesta jäsenestä: yhdestä yhtiöstä riippuvaisesta jäsenestä: yhtiön toimitusjohtajasta, sekä kuudesta konsernin ulkopuolisesta asiantuntijajäsenestä: Emmanuel Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Marc Speeckaert ja Christophe Viellard. Jorma Kasslin on toiminut konserninyhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 1998.

Johdon palkitsemisesta päättää hallitus. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on valmistella hallituksen päätökset koskien konsernin avainhenkilöiden palkkioita. Valiokunnan muihin tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan työsuhteen ehtojen sekä konsernin johtoryhmän ja muutamien muiden ylimpien johtajien palkitsemisjärjestelmien tarkastaminen.

Ylimmän johdon osakeomistus määräysvaltayhteisöineen.

Osakeperusteiset kannustusjärjestelmät

Vuoden 2013 aikana konsernilla oli voimassa yksi osakepalkkiojärjestelmä (2012). Ohjelman alkuperäistä ansaintajaksoa (1.4.2012–30.6.2013) pidennettiin 6 kuukaudella jatkumaan 31.12.2013 asti. Mahdollinen palkkio perustui konsernin varastotasojen kehittymiseen sekä käyttökatteeseen. Ohjelma päättyi joulukuun lopussa ja sen perusteella ei maksettu palkkioita. Vuonna 2013 ei päätetty uusista osakeperusteisista kannustusjärjestelmistä.

Ylimmän johdon palkitseminen

Toimitusjohtaja

Vuonna 2013 toimitusjohtajan vuosipalkka luontoisetuineen oli 337 635 euroa, josta suoritettiin 37 635 rahapalkkana ja 300 000 euroa lisäeläkkeenä. Lisäeläke on toimitusjohtajan henkilökohtainen järjestely. Toimitusjohtaja on oikeutettu myös bonuksiin konsernin johdon bonusjärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Vuonna 2013 hänelle suoritettiin maksuperusteisesti bonusta 73 071 euroa vuodelta 2012. Suoriteperusteisesti vuodelta 2013 kertyi bonusta 110 875 euroa. Toimitusjohtaja ei ole Suomen lakisääteisen eläketurvan piirissä. Vuosipalkan lisäksi toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2013 sopimusperusteisesti 56 485 euroa Suomen lakisääteistä eläketurvaa vastaavan eläketurvan järjestämiseen. Eläkeikä vastaa Suomen lakisääteistä eläketurvaa. Tämän lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus 8 400 euron vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen vuodessa tai muuhun vastaavaan järjestelyyn. Toimitusjohtajalle maksetaan sama palkkio hallitusjäsenyydestään kuin muillekin hallituksen jäsenille, joka on 45 000 euroa vuodelta 2013.

Yhtiö voi irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen milloin tahansa tai 24 kuukauden pituisella irtisanomisajalla. Toimitusjohtaja voi irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen kolmen tai kuuden kuukauden pituisella irtisanomisajalla. Irtisanomisajan pituus on riippuvainen irtisanomisen perusteesta. Toimitusjohtaja on oikeutettu 24 kuukauden palkan suuruiseen erokorvaukseen (pois lukien bonukset), mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen ilman sopimuksen mukaista syytä.

Konsernin johtoryhmä

Kuukausipalkan lisäksi konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin johdon bonus-järjestelmään. Allokoitavan bonuksen määrä perustuu hallituksen kyseisen vuoden tulokselle ja kassavirralle asettamiin tavoitteisiin. Jos tavoitetasoa ei saavuteta, bonuksen maksaminen perustuu täysin hallituksen harkintaan. Bonukset maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä, kun tilintarkastettu tulos kyseiselle vuodelle on tiedossa ja toinen erä muutaman kuukauden määräajan kuluttua, johdon työsuhteiden pysyvyyden kannustamiseksi. Lähtökohtaisesti tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta.

Hallitus

Vuonna 2013 hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 100 000 euroa ja muiden jäsenten 45 000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja muuhun palkkioon. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussäännön mukaiseen kulukorvaukseen matkustuskuluista. Tilikaudella 2013 hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä 370 000 euroa heidän työstään hallituksessa ja palkitsemisvaliokunnassa.

Palkat, etuudet ja osakkeenomistus vuonna 2013 Toimitusjohtaja Johtoryhmä Hallitus Yhteensä
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, Milj. EUR -0,5 -2,1 -0,4 -3,0
Osakeomistus (osakkeita)   3 000   3 000