Konsernin rakenne ja kulttuuri

Konserni koostuu emoyhtiöstä sekä valmistus- ja jakelutoimintaa harjoittavista tytäryhtiöistä. Konsernin pääkonttorit sijaitsevat Helsingissä ja Brysselissä. Rapala VMC Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Tytäryhtiöiden johtamis- ja ohjausvastuu on kunkin yhtiön hallituksella, joka yleensä koostuu konsernin toimitusjohtajasta, konsernin talous- ja rahoitusjohtajasta, lakimiehestä ja tytäryhtiön toimitusjohtajasta. Jokaisella yhtiöllä on lisäksi oma johtoryhmänsä.

Tuotteiden jakelusta ja jälleenmyynnistä vastaavat myyntiyhtiöt, joita konsernilla on noin 40 maassa. Muissa maissa itsenäiset maahantuojat ja jälleenmyyjät vastaavat jälleenmyynnistä. Konsernin liiketoimintaorganisaatio muodostuu kahdesta raportoitavasta liiketoimintasegmentistä: konsernin tuotteet ja kolmansien osapuolien tuotteet.

Konsernissa on vahva yrittäjähenkeä ja paikallista päätöksentekoa tukeva liiketoimintaorientoitunut yrityskulttuuri. Organisaatio on hyvin matala ja läpinäkyvä. Konsernin johtamismalli pohjautuu vahvasti henkilöjohtamiseen, vastuun hajauttamiseen sekä paikallisten liiketoimintaympäristöjen erilaisuuden tunnistamiseen.

Konserni tuntee vastuunsa osakkeenomistajia, asiakkaita, työntekijöitä ja yhteiskuntaa sekä kaikkia niitä kohtaan, joiden kanssa se harjoittaa liiketoimintaa. Konserni on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa eettisesti oikealla tavalla ja lain mukaisesti sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla.

Konserni ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön, terveyden ja turvallisuuden. Näillä alueilla konserni toimii avoimesti ja rehellisesti yhteistyössä viranomaisten, paikallisten yhteisöjen ja muiden asianosaisten kanssa.