Osakeperusteiset kannustusjärjestelmät

RAPALA VMC OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ

Rapala VMC Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Uuden osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä 2018—2020 on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2018—2020. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu konsernin taloudellisiin ansaintakriteereihin, joita mitataan tilikaudelta 2020 ja yhtiön osakekurssikriteeriin, jota mitataan neljänkymmenen (40) peräkkäisen kaupankäyntipäivän pituiselta mittausjaksolta marras-joulukuussa 2020. Hallitus voi päättää myös muista 40 kaupankäyntipäivän pituisista mittausjaksoista. Ansaintajakson taloudelliset ansaintakriteerit ovat konsernin tuotteiden myynti vuonna 2020, konsernin vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT %) vuonna 2020 ja konsernin keskimääräinen käyttöpääoman suhteellinen taso vuonna 2020.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 900 000 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2018—2020 maksetaan vuonna 2021 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Huomattava osa toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkkioallokaatioista riippuu heidän henkilökohtaisista sijoituksistaan yhtiön osakkeisiin ja näillä sijoituksilla hankittujen osakkeiden omistamisesta.