Palkka- ja palkkioselvitys

PALKITSEMINEN

Palkitseminen Rapala VMC Oyj:ssä perustuu yleisesti yhtiön palkitsemispolitiikkaan, joka on saatavissa täältä.

Yhtiön aiempi palkka- ja palkkioselvitys on saatavissa täältä.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Vuonna 2020 hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 80 000 euroa ja muiden jäsenten 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokunnan kokouksista maksettiin palkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussäännön mukaiseen kulukorvaukseen matkustuskuluista.

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ehdottavat vuoden 2021 yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan. 

Tietoa hallituksen toteutuneesta palkitsemisesta on saatavilla yhtiön palkitsemiraportista.

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Rapala VMC Oyj:n toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta luontoisetuineen, lyhyen aikavälin kannustinohjelmasta sekä mahdollisesta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta. Tällä hetkellä (02/2021) toimitusjohtajaa ei ole sisällytetty pitkän aikavälin kannustinohjelmaan.

Toimitusjohtajan kiinteä peruspalkka on 278 064 euroa vuodessa. Hänelle maksettujen luontoisetujen arvo on 17 280 euroa vuodessa. Vuonna 2021 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkion maksimitaso on 100 % kiinteästä peruspalkasta. Toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelmaan, mikäli yhtiö tekee päätöksen kannustinohjelman käyttöönottamisesta.

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteisiin eläke-etuuksiin työntekijän eläkelain (”TyEL”) mukaisesti. Yhtiö on sitoutunut tarjoamaan toimitusjohtajalle lisäeläke-etuuden vapaamuotoisen ryhmäeläkevakuutuksen tai toimitusjohtajalle vuosittain maksettavan lisämaksun muodossa. Lisäeläke-etuuden enimmäismäärä on 25 % toimitusjohtajan kiinteästä peruspalkasta vähennettynä työnantajan työeläkemaksulla.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus päättyy hänen saavuttaessaan lakisääteisen eläkeiän. Sekä yhtiöllä, että toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan yhden vuoden kiinteää palkkaa vastaava määrä.

Tietoa toimitusjohtajan toteutuneesta palkitsemisesta on saatavilla yhtiön palkitsemiraportista.

JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Rapala VMC Oyj:n hallituksen nimittämä palkitsemisvaliokunta valmistelee ja tekee työjärjestyksen mukaisesti hallitukselle ehdotukset johtoryhmä jäsenten palkka- ym. eduista. Hallitus päättää valiokunnan ehdotusten pohjalta johtoryhmän palkitsemisesta.

Palkat

Johtoryhmä jäsenten peruspalkka ja luontoisedut perustuvat yleisesti työssä suoriutumiseen, työn vaativuustasoon sekä henkilön kokemukseen.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin johdon bonusjärjestelmään. Allokoitavan bonuksen määrä perustuu hallituksen kyseisen vuoden taloudellisiin ja strategisiin tavoitteisiin. Jos tavoitetasoa ei saavuteta, bonuksen maksaminen perustuu täysin hallituksen harkintaan. Bonukset maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä, kun tilintarkastettu tulos kyseiselle vuodelle on tiedossa ja toinen erä muutaman kuukauden määräajan kuluttua, johdon työsuhteiden pysyvyyden kannustamiseksi. Lähtökohtaisesti tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Vuoden 2020 tilinpäätöksen palkat ja muut työsuhde-etuudet sisältää yhteensä 759 347 euron varauksen osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin liittyen.

Pitkän aikavälin kannustimet

Rapala VMC Oyj:n hallitus päätti 16.2.2018 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä 2018-2020 on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2018-2020. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu konsernin taloudellisiin ansaintakriteereihin, joita mitataan tilikaudelta 2020 ja yhtiön osakekurssikriteeriin, jota mitataan neljänkymmenen (40) peräkkäisen kaupankäyntipäivän pituiselta mittausjaksolta marrasjoulukuussa 2020. Hallitus voi päättää myös muista 40 kaupankäyntipäivän pituisista mittausjaksoista. Ansaintajakson taloudelliset ansaintakriteerit ovat konsernin tuotteiden myynti vuonna 2020, konsernin vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT %) vuonna 2020 ja konsernin keskimääräinen käyttöpääoman suhteellinen taso vuonna 2020.

Huomattava konsernin johtoryhmän jäsenten palkkioallokaatioista riippuu heidän henkilökohtaisista sijoituksistaan yhtiön osakkeisiin ja näillä sijoituksilla hankittujen osakkeiden omistamisesta.

Eläkkeet

Kunkin Rapala VMC Oyj:n johtoryhmän jäsenen eläke ja eläkeikä määräytyy häneen sovellettavan paikallisen pakottavan eläkelainsäädännön mukaan. Yhtiö ei ole järjestänyt johtoryhmän jäsenille erillisiä maksuperusteisia eläkevakuutuksia tai muita lisäeläkejärjestelyitä.

Johtoryhmän jäsenten maksetut palkkiot kokonaistasolla

MILJ. EUR

2020

2019

2018

Palkat ja muut työsuhde-etuudet

2,1

1,8

1,9

Lakisääteisten/vapaaehtoisten eläkejärjestelyiden kulut

0,6

0,5

0,5

Lyhyen aikavälin kannustimet

0,7

0,6

0,3

Pitkä aikavälin kannustimet

 

 

 

Osakepalkkio-oikeudet

465 000

465 000

465 000

Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Osakepalkkiojärjestelmään 2018-2020 perustuvat maksetut pitkän aikavälin kannustimet: