Toimitusjohtaja ja konsernin globaali johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Lars Ollberg aloitti yhtiön toimitusjohtajana 1.5.2023 korvaten edeltäjänsä Louis d’Alançonin, joka toimi konsernin väliaikaisena toimitusjohtajana 16.11.2022 alkaen. Ennen Louis d’Alançonia yhtiön toimitusjohtaja oli Nicolas Cederström Warchalowski 1.3.2020 lähtien.

Toimitusjohtaja toimii myös konsernijohtajana. Toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut on määrätty osakeyhtiölaissa. Toimitusjohtajan tehtävänä on vastata liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta ja juoksevasta hallinnosta hallituksen hyväksymien strategisten suunnitelmien, budjettien, toimintasuunnitelmien sekä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka konsernin toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja että yhtiön taloushallinto on luotettavasti järjestetty.

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä sellaisessa asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä. Toimitusjohtaja johtaa konsernin globaalia johtoryhmää. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa.

Konsernin globaali johtoryhmä

Toimitusjohtajan apuna konsernin toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa on globaali johtoryhmä, jonka jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla käsiteltävästä asiasta riippuen eri kokoonpanoissa.

Toimitusjohtaja Lars Ollberg toimii globaalin johtoryhmän puheenjohtajana.