Palkitseminen

Palkitseminen Rapala VMC Oyj:ssä perustuu yhtiön palkitsemispolitiikkaan, joka on saatavissa täältä. Palkitsemispolitiikka hyväksyttiin Rapala VMC:n yhtiökokouksessa 25.3.2020.

Yhtiön aiempi palkka- ja palkkioselvitys on saatavissa täältä.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuonna 2023 hallituksen puheenjohtajan palkkio on 80 000 euroa ja muiden jäsenten 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokunnan kokouksista maksetaan palkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussäännön mukaiseen kulukorvaukseen matkustuskuluista. 

Tietoa hallituksen toteutuneesta palkitsemisesta on saatavilla yhtiön palkitsemisraportista.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Rapala VMC ilmoitti toimitusjohtajan vaihdoksesta 16. marraskuuta 2022. Toimitusjohtajana 1. maaliskuuta 2020 lähtien toimineen Nicolas Cederström Warchalowskin seuraajana toimii Louis d’Alancon. 

Nicolas Cederström Warchalowskin palkitseminen koostui kiinteästä palkasta, luontoiseduista, sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tulosperusteisesta kannustinpalkkiosta. 

Louis d’Alanconin palkitseminen toimitusjohtajana koostuu kiinteästä vuosipalkkiosta, eikä hänelle ole tarjottu mitään vaihtelevia palkkiojärjestelmiä koskien hänen toimintaansa istuvana toimitusjohtajana. Johtuen hänen nykyisestä palvelusuhteestaan Yhtiöön, hän ei ole oikeutettu vuosittaisiin tai kokouskohtaisiin hallituksen palkkioihin vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän hallituksen palkkioita koskevan päätöksen mukaisesti. 

Palkka, eläke ja lyhyen aikavälin kannustinohjelma

Nicolas Cederstöm Warchalowskin vuosipalkka oli 323 360 euroa vuonna 2022. Hänelle maksettujen luontoisetujen arvo oli 23 422 euroa. Vuonna 2022 toimitusjohtajalle asetetun lyhytaikaisen tulosperusteisen kannustinpalkkion enimmäismäärä oli 230 000 euroa. Ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella lyhyen aikavälin kannustimen palkkiototeumalla vuonna 2022 ansaittiin 18 227 euron palkkio. Palkkio maksetaan vuoden 2023 alussa ja Nicolas Cederström Warchalowski on oikeutettu tähän palkkioon hänen ja Yhtiön välillä allekirjoitetun päättämissopimuksen perusteella.

Yhtiön ja Nicolas Cederstöm Warchalowskin välillä allekirjoitetun päättämissopimuksen mukaisesti Nicolas Cederstöm Warchalowskille maksetaan irtisanomispäivänä toukokuussa 2023, kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen (jonka aikana hän on oikeutettu täyteen palkkaan ja kaikkiin luontoisetuihin), 312 000 euron suuruinen irtisanomiskorvaus. 

Nicolas Cederstöm Warchalowski oli oikeutettu lakisääteisiin eläke-etuihin Työntekijän eläkelain (“TyEL”) mukaisesti. Yhtiö sitoutui tarjoamaan Nicolas Cederstöm Warchalowskille ylimääräisen eläke-edun vapaamuotoisen ryhmäeläkevakuutuksen tai ylimääräisen vuosittaisen suorituksen muodossa. Ylimääräisen eläke-edun enimmäismäärä oli 25 % Nicolas Cederstöm Warchalowskin vuosipalkasta, josta on vähennetty työnantajan maksamien eläkemaksujen määrä. Louis d’Alancon ei ole oikeutettu lakisääteisiin eläke-etuihin, eikä hänelle ole myönnetty ylimääräistä eläke-etua. 

Yleensä toimitusjohtajasopimus päättyy viimeistään lakisääteiseen eläkeikään, ellei sopimusta päätetä ennenaikaisesti. Nicolas Cederstöm Warchalowskin toimitusjohtajasopimuksessa sekä yhtiöllä että Nicolas Cederström Warchalowskilla oli kuuden kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön päättäessä sopimuksen tulee maksettavaksi yhden vuoden vuosipalkkaa vastaava irtisanomiskorvaus. Louis d’Alanconin toimitusjohtajasopimuksen mukaan molemmat osapuolet voivat päättää sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Louis d’ALancon ei ole oikeutettu irtisanomiskorvaukseen.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat

Vuonna 2021 perustettiin kaksi entistä toimitusjohtajaa, Nicolas Cederström Warchalowskia, koskevaa osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Uusien järjestelmien tarkoituksena oli yhdistää osakkeenomistajien ja järjestelmien osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat kannustinjärjestelmät. 

Toimitusjohtajan lisäosakejärjestelmässä 2021-2023 entisellä toimitusjohtajalla oli mahdollisuus saada lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti Rapala VMC Oyj:n osakkeisiin (FYs 2021-2023). Järjestelmän palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Palkkio maksetaan osittain Rapala VMC Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Maksettava palkkio vastaa yhteensä enintään 28 800 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.   

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 2021-2023 sisältämä palkkioallokaatio entiselle toimitusjohtajalle vastasi yhteensä enintään noin 120 000 Rapala VMC Oyj:n osaketta (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden) mahdollisista palkkioista perustuen vuonna 2023 mitattavaan Rapala VMC:n taloudellisen tuloksen ja Yhtiön osakekurssikriteeriin.  

Koska Nicolas Cederström Warchalowski on jättänyt Yhtiön, hän ei ole ansainnut kumpaakaan pitkän aikavälin kannustinta ja nämä ovat tulleet hänen osaltaan mitättömiksi. 

Louis d’Alanconin palkkio toimitusjohtajana toimisesta muodostuu hänen vuosipalkastaan, eikä hänelle ole tarjottu mitään vaihtelevia palkkiojärjestelmiä koskien hänen toimintaansa istuvana toimitusjohtajana. Palkitsemisvaliokunta ja hallitus kuitenkin harkitsevat kevään 2023 aikana vaihtelevia palkkiojärjestelmiä Louis d’Alanconille.

Lisää tietoa toimitusjohtajan toteutuneesta palkitsemisesta on saatavilla konsernin palkitsemisraportista.

Globaalin johtoryhmän palkitseminen

Rapala VMC Oyj:n hallituksen nimittämä palkitsemisvaliokunta valmistelee ja tekee työjärjestyksen mukaisesti hallitukselle ehdotukset globaalin johtoryhmän jäsenten palkka- ym. eduista. Hallitus päättää valiokunnan ehdotusten pohjalta johtoryhmän palkitsemisesta.

Palkat

Globaalin johtoryhmän jäsenten peruspalkka ja luontoisedut perustuvat yleisesti työssä suoriutumiseen, työn vaativuustasoon sekä henkilön kokemukseen.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Konsernin globaalin johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin johdon bonusjärjestelmään. Allokoitavan bonuksen määrä perustuu hallituksen kyseisen vuoden taloudellisiin ja strategisiin tavoitteisiin. Jos tavoitetasoa ei saavuteta, bonuksen maksaminen perustuu täysin hallituksen harkintaan. Bonukset maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä, kun tilintarkastettu tulos kyseiselle vuodelle on tiedossa ja toinen erä muutaman kuukauden määräajan kuluttua, johdon työsuhteiden pysyvyyden kannustamiseksi. Lähtökohtaisesti tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta.

Pitkän aikavälin kannustimet

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmässä 2021–2023 on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, tilikaudet 2021–2023. Maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800 000 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2021–2023 maksetaan vuonna 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.  

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu Rapala VMC:n taloudellisiin ansaintakriteereihin ja yhtiön osakekurssikriteeriin, joita mitataan vuonna 2023. Ansaintajakson taloudelliset ansaintakriteerit ovat Rapala VMC:n omien tuotteiden myynti, konsernin vertailukelpoinen liikevoitto (vertailukelpoinen EBIT) ja Rapala VMC:n keskimääräinen käyttöpääoma vuonna 2023.  

Palkkiojärjestelmään kuuluvien palkkioiden allokointi globaaliin johtoryhmään kuuluville henkilöille (poislukien toimitusjohtaja) vastaa arvoltaan maksimissaan noin 430 000 Rapala VMC:n osaketta mukaan lukien rahana maksettavan osuuden.

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä globaalille johtoryhmälle (poislukien toimitusjohtaja)

Ansaintajakso2021-2023
TyyppiOsake
Oikeuden syntymäehdotOsakkeen kokonaistuotto, konsernin tuotteiden myynti, EBIT-marginaali vuonna 2023, konsernin keskimääräinen käyttöpääoman suhteellinen taso vuonna 2023
Allokaatio455 000
Allokaatiopäivän osakekurssi, eur / osake7,12

Eläkkeet

Kunkin Rapala VMC Oyj:n globaalin johtoryhmän jäsenen eläke ja eläkeikä määräytyy häneen sovellettavan paikallisen pakottavan eläkelainsäädännön mukaan. Yhtiö ei ole järjestänyt johtoryhmän jäsenille erillisiä maksuperusteisia eläkevakuutuksia tai muita lisäeläkejärjestelyitä. Joillakin johtoryhmän jäsenillä on rajallisia lisäeläkejärjestelyitä paikallisista käytännöistä johtuen.

Globaalin johtoryhmän jäsenten maksetut palkkiot kokonaistasolla

MILJ. EUR202220212020
Palkat ja muut työsuhde-etuudet3,23,12,1
Lakisääteisten/vapaaehtoisten eläkejärjestelyiden kulut0,10,20,6
Lyhyen aikavälin kannustimet1,41,20,7
Pitkän aikavälin kannustimet – 1,7 –
Osakepalkkio-oikeudet430 000455 000465 000

Liitteet

Palkitsemisraportti 2022

Palkitsemisraportti 2021

Palkitsemisraportti 2020