Palkitseminen

Palkitseminen Rapala VMC Oyj:ssä perustuu yhtiön palkitsemispolitiikkaan, joka on saatavissa täältä. Palkitsemispolitiikka hyväksyttiin Rapala VMC:n yhtiökokouksessa 25.3.2020.

Yhtiön aiempi palkka- ja palkkioselvitys on saatavissa täältä.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuonna 2021 hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 80 000 euroa ja muiden jäsenten 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokunnan kokouksista maksettiin palkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussäännön mukaiseen kulukorvaukseen matkustuskuluista.

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ehdottavat vuoden 2022 yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät samana kuin vuonna 2021.

Tietoa hallituksen toteutuneesta palkitsemisesta on saatavilla yhtiön palkitsemiraportista.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Rapala VMC Oyj:n toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta luontoisetuineen, lyhyen aikavälin kannustinohjelmasta sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmista.

Palkka, eläke ja lyhyen aikavälin kannustinohjelma

Toimitusjohtajan vuotuinen kiinteä peruspalkka vuonna 2021 oli 295 520 euroa ja hänelle maksettujen luontoisetujen arvo oli 20 035 euroa. Toimitusjohtajan vuoden 2021 lyhyen aikavälin kannustinohjelman enimmäisansaintamahdollisuudeksi asetettiin 240 000 euroa, joka saavutettiin kokonaisuudessaan ansaintakriteereihin pohjautuen. Palkkio maksetaan vuoden 2022 alussa.

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteisiin eläke-etuuksiin työntekijän eläkelain (”TyEL”) mukaisesti. Yhtiö on sitoutunut tarjoamaan toimitusjohtajalle lisäeläke-etuuden vapaamuotoisen ryhmäeläkevakuutuksen tai toimitusjohtajalle vuosittain maksettavan lisämaksun muodossa. Lisäeläke-etuuden enimmäismäärä on 25 % toimitusjohtajan kiinteästä peruspalkasta vähennettynä työnantajan työeläkemaksulla.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus päättyy hänen saavuttaessaan lakisääteisen eläkeiän. Sekä yhtiöllä että toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan yhden vuoden kiinteää palkkaa vastaava määrä.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat

Vuonna 2021 perustettiin kaksi uutta toimitusjohtajaa koskevaa osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja järjestelmien osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat kannustinjärjestelmät.

Toimitusjohtajan lisäosakejärjestelmässä 2021–2023 on yksi sitouttamisjakso, tilikaudet 2021–2023. Järjestelmässä toimitusjohtajalla on mahdollisuus saada lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti Rapala VMC Oyj:n osakkeisiin. Järjestelmän palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Palkkio maksetaan osittain Rapala VMC Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Maksettava palkkio vastaa yhteensä enintään 28 800 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmässä 2021–2023 on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, tilikaudet 2021–2023. Maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800 000 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2021–2023 maksetaan vuonna 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu Rapala VMC:n taloudellisiin ansaintakriteereihin ja yhtiön osakekurssikriteeriin, joita mitataan vuonna 2023. Ansaintajakson taloudelliset ansaintakriteerit ovat Rapala VMC:n omien tuotteiden myynti, konsernin vertailukelpoinen liikevoitto (vertailukelpoinen EBIT) ja Rapala VMC:n keskimääräinen käyttöpääoma vuonna 2023. Palkkioallokaatio toimitusjohtajalle vastaa yhteensä enintään noin 120 000 Rapala VMC Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Lisää tietoa toimitusjohtajan toteutuneesta palkitsemisesta on saatavilla yhtiön palkitsemisraportista.

Globaalin johtoryhmän palkitseminen

Rapala VMC Oyj:n hallituksen nimittämä palkitsemisvaliokunta valmistelee ja tekee työjärjestyksen mukaisesti hallitukselle ehdotukset globaalin johtoryhmän jäsenten palkka- ym. eduista. Hallitus päättää valiokunnan ehdotusten pohjalta johtoryhmän palkitsemisesta.

Palkat

Globaalin johtoryhmän jäsenten peruspalkka ja luontoisedut perustuvat yleisesti työssä suoriutumiseen, työn vaativuustasoon sekä henkilön kokemukseen.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Konsernin globaalin johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin johdon bonusjärjestelmään. Allokoitavan bonuksen määrä perustuu hallituksen kyseisen vuoden taloudellisiin ja strategisiin tavoitteisiin. Jos tavoitetasoa ei saavuteta, bonuksen maksaminen perustuu täysin hallituksen harkintaan. Bonukset maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä, kun tilintarkastettu tulos kyseiselle vuodelle on tiedossa ja toinen erä muutaman kuukauden määräajan kuluttua, johdon työsuhteiden pysyvyyden kannustamiseksi. Lähtökohtaisesti tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. 

Pitkän aikavälin kannustimet

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmässä 2021–2023 on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, tilikaudet 2021–2023. Maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800 000 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2021–2023 maksetaan vuonna 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu Rapala VMC:n taloudellisiin ansaintakriteereihin ja yhtiön osakekurssikriteeriin, joita mitataan vuonna 2023. Ansaintajakson taloudelliset ansaintakriteerit ovat Rapala VMC:n omien tuotteiden myynti, konsernin vertailukelpoinen liikevoitto (vertailukelpoinen EBIT) ja Rapala VMC:n keskimääräinen käyttöpääoma vuonna 2023. Palkkiojärjestelmään kuuluvien palkkioiden allokointi globaaliin johtoryhmään kuuluville henkilöille (poislukien toimitusjohtaja) vastaa arvoltaan maksimissaan noin 455 000 Rapala VMC:n osaketta mukaan lukien rahana maksettavan osuuden.

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä globaalille johtoryhmälle (poislukien toimitusjohtaja)

Ansaintajakso2021-2023
TyyppiOsake
Oikeuden syntymäehdotOsakkeen kokonaistuotto, konsernin tuotteiden myynti, EBIT-marginaali vuonna 2023, konsernin keskimääräinen käyttöpääoman suhteellinen taso vuonna 2023
Allokaatio455 000
Allokaatiopäivän osakekurssi, eur / osake7,12

Eläkkeet

Kunkin Rapala VMC Oyj:n globaalin johtoryhmän jäsenen eläke ja eläkeikä määräytyy häneen sovellettavan paikallisen pakottavan eläkelainsäädännön mukaan. Yhtiö ei ole järjestänyt johtoryhmän jäsenille erillisiä maksuperusteisia eläkevakuutuksia tai muita lisäeläkejärjestelyitä. Joillakin johtoryhmän jäsenillä on rajallisia lisäeläkejärjestelyitä paikallisista käytännöistä johtuen.

Globaalin johtoryhmän jäsenten maksetut palkkiot kokonaistasolla

MILJ. EUR202120202019
Palkat ja muut työsuhde-etuudet3,12,11,8
Lakisääteisten/vapaaehtoisten eläkejärjestelyiden kulut0,20,60,5
Lyhyen aikavälin kannustimet1,20,70,6
Pitkän aikavälin kannustimet 1,7 – –
Osakepalkkio-oikeudet455 000465 000465 000

Liitteet

Palkitsemisraportti 2021

Palkitsemisraportti 2020