Aikaisempi palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys

Rapala VMC Oyj:n ylin johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta sekä muusta johtoryhmästä.  Jussi Ristimäki oli yhtiön toimitusjohtaja 26.9.2019 asti. Nicolas Cederström Warchalowski toimi Rapala VMC Oyj:n toimitusjohtajana 1.3.2020 – 16.11.2022.

Hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana 16.11.2022 alkaen toimii Louis d’Alançon, joka toimi myös yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 27.9.2019 – 29.2.2020.

Ylimmän johdon osakeomistus määräysvaltayhteisöineen 2.7.2016 asti.

Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Vuonna 2018 Rapala VMC Oyj:n hallitus päätti uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmästä. Uuden osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä 2018–2020 on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2018–2020. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu konsernin taloudellisiin ansaintakriteereihin, joita mitataan tilikaudelta 2020 ja yhtiön osakekurssikriteeriin, jota mitataan neljänkymmenen (40) peräkkäisen kaupankäyntipäivän pituiselta mittausjaksolta marras-joulukuussa 2020. Hallitus voi päättää myös muista 40 kaupankäyntipäivän pituisista mittausjaksoista. Ansaintajakson taloudelliset ansaintakriteerit ovat konsernin tuotteiden myynti vuonna 2020, konsernin vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT %) vuonna 2020 ja konsernin keskimääräinen käyttöpääoman suhteellinen taso vuonna 2020.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 900 000 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2018–2020 maksetaan vuonna 2021 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Huomattava osa toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkkioallokaatioista riippuu heidän henkilökohtaisista sijoituksistaan yhtiön osakkeisiin ja näillä sijoituksilla hankittujen osakkeiden omistamisesta.

Tilikauden 2019 aikana toimitusjohtajalle ja muulle johdolle ei maksettu osakepalkkioita.

Palkitseminen vuonna 2019

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista. Hallituksen palkkioita koskevan ehdotuksen valmistelussa noudatetaan käytäntöä, jossa merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat hallitusta koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 80 000 euroa ja muiden jäsenten 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokunnan kokouksista maksettiin palkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Palkkiot maksettiin rahana. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussäännön mukaiseen kulukorvaukseen matkustuskuluista.

Tilikaudella 2019 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita Rapala VMC Oyj:n hallitus -ja valiokuntatyöskentelystä seuraavasti:

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja taloudellisista etuuksista. Ennen hallituksen päätöksentekoa asiakokonaisuus valmistellaan hallituksen palkitsemisvaliokunnassa. Toimitusjohtajan palvelusuhteen ehdot ovat määritelty toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen ja vuosittain päätettävistä muuttuvista palkitsemisen osista, jotka voivat muodostua muun muassa lyhyen aikavälin tulosperusteisesta kannustinohjelmasta (konsernin johdon bonusjärjestelmä ) sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmasta.

Toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin johdon bonusjärjestelmään. Allokoitavan bonuksen määrä perustuu hallituksen kyseisen vuoden tulokselle ja kassavirralle asettamiin tavoitteisiin. Jos tavoitetasoa ei saavuteta, bonuksen maksaminen perustuu täysin hallituksen harkintaan. Bonukset maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä, kun tilintarkastettu tulos kyseiselle vuodelle on tiedossa ja toinen erä muutaman kuukauden määräajan kuluttua, johdon työsuhteiden pysyvyyden kannustamiseksi. Lähtökohtaisesti tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta.

Rapala VMC Oyj tiedotti toimitusjohtajan vaihtumisesta 27.9.2019. Louis d’Alançon nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi ja hän korvasi tehtävässä Jussi Ristimäen, joka oli yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2016. Louis d’Alançonilla ei ole erillistä eläkejärjestelmää ja hänen irtisanomisaikansa on yksi kuukausi.

Jussi Ristimäki oli Suomen lakisääteisen eläketurvan piirissä eikä hänellä ollut erillistä lisäeläkejärjestelmää. Ristimäen palvelusuhteen päättämisessä sovellettiin molemminpuolista kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Toimitusjohtaja oli oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen (pois lukien bonukset).

Tilikaudella 2019 toimitusjohtajalle ja muulle johdolle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot löytyvät konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 28. 

Konsernin johtoryhmän palkitseminen

Kuukausipalkan lisäksi konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin johdon bonusjärjestelmään. Allokoitavan bonuksen määrä perustuu hallituksen kyseisen vuoden tulokselle ja kassavirralle asettamiin tavoitteisiin. Jos tavoitetasoa ei saavuteta, bonuksen maksaminen perustuu täysin hallituksen harkintaan. Bonukset maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä, kun tilintarkastettu tulos kyseiselle vuodelle on tiedossa ja toinen erä muutaman kuukauden määräajan kuluttua, johdon työsuhteiden pysyvyyden kannustamiseksi. Lähtökohtaisesti tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta.