Sisäinen tarkastus ja tilintarkastus

Sisäinen tarkastus

Konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota konsernin liiketoiminnan koon vuoksi. Konsernin talous- ja rahoitusjohtajan Jan-Elof Cavanderin johtamana konsernin taloushallinto vastaa konserniyhtiöiden taloudellisen tilanteen ja sisäistä valvontaa koskevien menettelytapojen säännöllisestä tarkastelusta raportoiden merkittävistä havainnoistaan toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Konsernin johto tekee tai teettää ajoittain kohdennettuja sisäisiä erikoistarkastuksia käyttäen tarvittaessa apunaan ulkopuolisia palveluita. Erillisen sisäisen tarkastuksen organisaation puuttuminen otetaan huomioon myös tilintarkastuksessa.

Jokaisen tytäryhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja tapaavat paikallisen tilintarkastajan vähintään kerran vuodessa keskustellakseen sisäisestä tarkastuksesta ja lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta. Jokaisen tytäryhtiön tilintarkastajat antavat tilintarkastajien lausunnon emoyhtiön tilintarkastajille vuosittaisen tarkastuksen lopputuloksena. Vuosittaisen tilintarkastuksen yhteydessä saatetaan laatia yhtiön johdolle raportti, jossa esitetään tilintarkastushavainnot tarkemmin ja suositellaan mahdollisia parannuksia sisäiseen valvontaan. Konsernin tilintarkastajat tapaavat konsernin talousjohdon kanssa säännöllisesti keskustellakseen ja arvioidakseen liiketoimintaan, sen taloudelliseen tulokseen ja asemaan, taloushallintoon, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä asioita.

Tilintarkastus

Tilintarkastus suoritetaan vuosittain jokaisessa konserniyhtiössä ja myös konsernitasolla. Tilintarkastajaksi valittiin 23.3.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Ernst & Young Oy tilintarkastusyhteisö. Konserniraportoinnin tarkastuksen suorittaa Ernst & Young jokaisessa konserniyhtiössä. Emoyhtiön tilintarkastaja, Ernst & Young Oy, vastaa kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastuksen ohjeistamisesta ja koordinoinnista. Päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta. Tilintarkastuksen laajuudessa ja sisällössä on otettu huomioon konsernin oman sisäisen tarkastuksen organisaation puuttuminen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2022 päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. Tilikaudella 2021 konsernin tilintarkastajille maksettiin yhteensä 0,6 miljoonaa euroa (2020: 0,7 miljoonaa euroa) tilintarkastuspalkkiota ja 0,2 miljoonaa euroa (2020: 0,2 miljoonaa euroa) tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista.