Hallituksen valtuutukset

Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2021 valtuutti hallituksen päättämään seuraavista asioista:

Omien osakkeiden ostot

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on noin 5,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön palkitsemisjärjestelmien tai kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiön hallussa pidettäviksi omiksi osakkeiksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa eli suunnattuna hankkimisena hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tai muuten markkinoilla hankintahetkellä muodostuvaan hintaan. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien eli 25.9.2022 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2020 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

Valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3.900.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää myös johdon tai avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista varten, ei kuitenkaan enempää kuin 900.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus on voimassa 25.9.2022 saakka.