Osake­perusteiset kannustus­järjestelmät

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Vuonna 2021 perustettiin kaksi entistä toimitusjohtajaa, Nicolas Cederström Warchalowskia, koskevaa osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Uusien järjestelmien tarkoituksena oli yhdistää osakkeenomistajien ja järjestelmien osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat kannustinjärjestelmät. 

Toimitusjohtajan lisäosakejärjestelmässä 2021-2023 entisellä toimitusjohtajalla oli mahdollisuus saada lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti Rapala VMC Oyj:n osakkeisiin (FYs 2021-2023). Järjestelmän palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Palkkio maksetaan osittain Rapala VMC Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Maksettava palkkio vastaa yhteensä enintään 28 800 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.   

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 2021-2023 sisältämä palkkioallokaatio entiselle toimitusjohtajalle vastasi yhteensä enintään noin 120 000 Rapala VMC Oyj:n osaketta (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden) mahdollisista palkkioista perustuen vuonna 2023 mitattavaan Rapala VMC:n taloudellisen tuloksen ja Yhtiön osakekurssikriteeriin.  

Koska Nicolas Cederström Warchalowski on jättänyt Yhtiön, hän ei ole ansainnut kumpaakaan pitkän aikavälin kannustinta ja nämä ovat tulleet hänen osaltaan mitättömiksi. 

Louis d’Alanconin palkkio toimitusjohtajana toimisesta muodostuu hänen vuosipalkastaan, eikä hänelle ole tarjottu mitään vaihtelevia palkkiojärjestelmiä koskien hänen toimintaansa istuvana toimitusjohtajana. Palkitsemisvaliokunta ja hallitus kuitenkin harkitsevat kevään 2023 aikana vaihtelevia palkkiojärjestelmiä Louis d’Alanconille.

Lisää tietoa toimitusjohtajan toteutuneesta palkitsemisesta on saatavilla konsernin palkitsemisraportista.

Avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2021–2023

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmässä 2021–2023 on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, tilikaudet 2021–2023. Maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800 000 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2021–2023 maksetaan vuonna 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu Rapala VMC:n taloudellisiin ansaintakriteereihin ja yhtiön osakekurssikriteeriin, joita mitataan vuonna 2023. Ansaintajakson taloudelliset ansaintakriteerit ovat Rapala VMC:n omien tuotteiden myynti, konsernin vertailukelpoinen liikevoitto (vertailukelpoinen EBIT) ja Rapala VMC:n keskimääräinen käyttöpääoma vuonna 2023.

Palkkiojärjestelmään kuuluvien palkkioiden allokointi globaaliin johtoryhmään kuuluville henkilöille (poislukien toimitusjohtaja) vastaa arvoltaan maksimissaan noin 430 000 Rapala VMC:n osaketta mukaan lukien rahana maksettavan osuuden.