Osake­perusteiset kannustus­järjestelmät

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Vuonna 2021 käytössä olleet ansaintakriteerit

Vuonna 2021, toimitusjohtaja Nicolas Cederström Warchalowskille tarjottiin lyhyen aikavälin tulosperusteinen kannustin. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma voi perustua konsernin tulokseen tai muuhun hallituksen päättämään ansaintakriteeriin. Pitkän aikavälin kannustinohjelman tavoitteena on kannustaa toimitusjohtajaa johtamaan Yhtiötä pitkällä aikavälillä asetettujen tavoitteiden ja Yhtiön asettaman strategian saavuttamiseksi, mikä edistää Yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja kilpailukykyä.

Vuoden 2021 lyhyen aikavälin kannustimelle asetettiin ansaintakriteereiksi liikevaihto, kannattavuus, varasto- ja tasearvo ja strategian toteuttaminen. Toimitusjohtajan enimmäisansaintamahdollisuudeksi asetettiin 240 000 euroa. Ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella lyhyen aikavälin kannustimen palkkiototeumalla vuonna 2021 ansaittiin täysi 240 000 euron palkkio. Palkkio maksetaan vuoden 2022 alussa.

Toimitusjohtajan osakepohjaiset kannustimet vuonna 2021

Vuonna 2021 perustettiin kaksi uutta toimitusjohtajaa koskevaa osakepohjaista kannustinjärjestelmää, jotka koskevat toimitusjohtajaa. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja järjestelmien osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat kannustinjärjestelmät.

Toimitusjohtajan lisäosakejärjestelmä 2021–2023

Toimitusjohtajan lisäosakejärjestelmässä 2021–2023 on yksi sitouttamisjakso, tilikaudet 2021–2023. Järjestelmässä toimitusjohtajalla on mahdollisuus saada lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti Rapala VMC Oyj:n osakkeisiin. Järjestelmän palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Palkkio maksetaan osittain Rapala VMC Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Maksettava palkkio vastaa yhteensä enintään 28 800 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2021–2023

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmässä 2021–2023 on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, tilikaudet 2021–2023. Maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800 000 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2021–2023 maksetaan vuonna 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu Rapala VMC:n taloudellisiin ansaintakriteereihin ja yhtiön osakekurssikriteeriin, joita mitataan vuonna 2023. Ansaintajakson taloudelliset ansaintakriteerit ovat Rapala VMC:n omien tuotteiden myynti, konsernin vertailukelpoinen liikevoitto (vertailukelpoinen EBIT) ja Rapala VMC:n keskimääräinen käyttöpääoma vuonna 2023.

Palkkioallokaatio toimitusjohtajalle vastaa yhteensä enintään noin 120 000 Rapala VMC Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.