Rahoitusriskien hallinta

Konsernin rahoitusriskien hallinnan ensisijainen tavoite on vähentää rahoitusmarkkinoiden hintavaihteluiden ja muiden epävarmuustekijöiden vaikutusta konsernin tulokseen, kassavirtaan ja taseeseen sekä ylläpitää riittävää maksuvalmiutta. Konsernin hallitus on hyväksynyt konsernin riskienhallintapolitiikan ja konsernin toimitusjohtaja vastaa yhdessä konsernin talousjohdon kanssa rahoitusriskien hallinnan kehittämisestä ja toteuttamisesta. Konsernijohdon riskienhallintaorganisaatio seuraa rahoitusriskejä jatkuvasti ja tekee tarvittavia päätöksiä konsernin rahoitusriskiposition hallitsemiseksi.

Rahoitusriskit jaetaan markkina-, luotto- ja maksukyvyttömyys sekä likviditeettiriskeihin. Konsernin markkinariskit aiheutuvat pääasiassa valuuttakurssi- ja korkovaihteluista.

Valuuttakurssiriskit

Konsernilla on hallituksen hyväksymä valuuttariskienhallintapolitiikka, joka määrittelee valuuttakurssiriskien suojaamisen viitekehyksen. Vierasvaluuttaiset nettotransaktiot seuraavalle 12–15 kuukaudelle suojataan kaikissa konsernille merkittävissä valuutoissa. Riskipolitiikka on dynaaminen ja mahdollistaa erilaiset suojaussuhteet markkinatilanteen ja maturiteetin mukaan.

Korkoriskit

Konserni rahoittaa itsensä pääosin euroissa ja Yhdysvaltain dollareissa, mutta voi myös käyttää muita valuuttoja hyödyntääkseen suotuisia markkinaolosuhteita. Konsernin riskienhallintaorganisaatio päättää lainasalkun duraation ja hyödyntää valuutan- ja koronvaihtosopimuksia sekä tavanomaisia koronvaihtosopimuksia hallitakseen lainojen valuutta- ja korkoriskiä.

Raaka-aineriskit

Konserni ostaa joitakin raaka-aineita, joiden hinta määräytyy maailmanmarkkinoilla. Näihin kuuluvat hyödykemetallit kuten kupari, sinkki ja lyijy, sekä eräät muovit. Näiden ostojen arvo on yhä melko alhainen ja toimenpiteet, joilla hintariskiä hallitaan, tehdään paikallisesti kussakin tuotantoyksikössä. Tällä hetkellä raaka-aineiden hintoja ei suojata johdannaisinstrumentein.

Likviditeettiriskit

Konsernin kassavirran kausiluontoisuus on yleensä melko ennustettavissa ja konsernin talousjohto seuraa konsernin maksuvalmiutta konsernitilijärjestelmän ja säännöllisen rahavirta- ja likviditeettiraportoinnin avulla.

Luotto- ja maksukyvyttömyysriskit

Konsernin myyntisaatavat koostuvat saatavista suurelta määrältä asiakkaita maailmanlaajuisesti. Täten luottoriski on hajautunut usean vastapuolen kesken. Luottoriskinhallinta hoidetaan paikallisesti kussakin liiketoimintayksikössä. Ennen luotonantoa uudelle asiakkaalle asiakkaan tausta tarkistetaan. Käteiskauppaa, ennakkomaksuja ja rembursseja käytetään sekä uusien että nykyisten asiakkaiden kanssa. Nykyisten luottoasiakkaiden asiakaskohtaisia luottorajoja ja taloudellista tilannetta seurataan paikallisesti kussakin liiketoimintayksikössä. Asiakkaiden maksukäyttäytymistä seurataan säännöllisesti ja maksuviiveiden sattuessa voidaan käyttää maksumuistutuksia, toimitusten keskeyttämistä, vaatimuksia ennakkomaksusta koskien tulevia toimituksia ja lopulta saamisten perimistä oikeusteitse. Merkittävissä tapauksissa liiketoimintayksiköt neuvottelevat konsernin talousjohdon kanssa ennen lopullista päätöksentekoa. Poikkeuksellisissa tapauksissa maksuajoista saatetaan neuvotella uudelleen.

Konsernin riskienhallintaorganisaatio hallinnoi merkittävää osaa rahoitusinstrumentteihin liittyvästä luotto- ja maksukyvyttömyysriskistä. Näitä riskejä vähennetään rajoittamalla vastapuolet hyvän luottokelpoisuuden omaaviin pankkeihin. Valtaosa konsernin pankkitalletuksista ja johdannaissopimuksista on tehty konsernin pääyhteistyöpankkeihin, joilla on vahvat luottoluokitukset. Konsernin kassanhallintaan liittyvät sijoitukset ovat likvideissä ja alhaisen luottoriskin omaavissa rahamarkkinainstrumenteissa. Esimerkiksi sijoituksia yritystodistuksiin ei tehdä.